Zpracování osobních údajů (e-mailová adresa) – souhlas se zasíláním informačních emailů

 

Pokud chcete dostávat informace týkající se stránek Dárky-Trefně.cz, budeme potřebovat Váš souhlas se zasíláním informačních e-mailů.

Níže se dočtete, k jakým účelům budeme emailovou adresu používat a jaká jsou vaše práva v souvislosti s jejím poskytnutím

Právní základ zpracování.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání informačních e-mailů e-mailem je váš souhlas. Právním základem zpracování evidence udělených souhlasů je plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů. V rámci každého e-mailu budete mít možnost toto zasílání do budoucna odmítnout, stejně tak kdykoliv v budoucnu zrušením souhlasu se zasíláním informačních emailů ve svém Uživatelském účtu (karta).

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Budeme o vás zpracovávat tyto osobní údaje: e-mailovou adresu a přehled e-mailů, které jsme vám zaslali. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu, vč. Vaší IP adresy, ze které jste Vaši e-mailovou adresu vyplnili) a kdy jste jej odvolali.

Komu budeme Vaše údaje předávat?

K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu

 • osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systém.
 • provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh.
 • naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.

Jak dlouho budeme údaje o vás zpracovávat?

Údaje o vás budeme zpracovávat primárně do odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním e-mailů. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme vám e-maily zasílali.

Kde se budou vaše údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech.

Poučení o vašich právech

Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u provozovatele těchto stránek jakožto správce Vašich osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,
 • požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR.
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,
 • získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR
 • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech vám můžeme

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů.
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Dále vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený Provozovateli internetových stránek Dárky-Trefně.cz, nás můžete kontaktovat zasláním emailu na info@darky-trefne.cz.